Start Otwarte Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1)                  Opis przedmiotu zamówienia:

Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

2)        Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2017 roku do 31.grudnia.2018 roku.

3)                  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

4)                  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,          
-
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,            
- aktualne
zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,         
-
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,   
-
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.          
W
celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:        
-
oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy, 
-
wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
-
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
-
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z
przedmiotem zamówienia.     
-
koncesja MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej lub oświadczenie, że na dzień otwarcia ofert wykonawca spełnia wszelkie warunki do wystąpienia o koncesję
i
zobowiązuje się do jej uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu przed terminem podpisania umowy (w przypadku złożenia oświadczenia konieczne jest przedłożenie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, którą to powinna posiadać co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki prawa handlowego, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji),

5) Inne dokumenty  składające się na ofertę:

-  wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1;

6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami:

a) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na numer 76 835 68 84. Lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

b) forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytania w formie pisemnej.

d) wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia można składać do Zamawiającego nie później niż
do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

e) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

f) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

g) w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

h) w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do
wprowadzenia tych zmian.

i) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

j) Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

-   oczywiste omyłki pisarskie;   
-
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

k) zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

- o dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje
w ocenie oferty;

- Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

l) rażąco niska cena:

 • Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 • Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
  w
  szczególności oszczędność metody wykonania zamó­wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
 • Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

7) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

8) Termin związania ofertą:         
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert. 

9) Opis sposobu przygotowywania ofert:           
a) oferta powinna być złożona zgodnie z postanowieniami specyfikacji.

b) oferta musi być przygotowana pisemnie, w języku polskim, na papierze.

c) formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla charakteru organizacyjnego firmy wykonawcy, np. w statucie, regulaminie lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności, bądź przez osobę upoważnioną przez organy statutowe lub właściciela do reprezentowania organizacji, firmy).

d) podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby podpisującej.

e) wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości e kompletacji zawartości oferty.

g) każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być opatrzona kolejnym numerem.

h) Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i przekazać na adres zamawiającego: CHROBRY GŁOGÓW S.A. ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.”, „Nie otwierać przed: 07.12.2016 r.
godz: 14:00
”.

i) Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

j) powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składanie oferty, z obowiązkowym dopiskiem na kopercie: „Zmiana oferty na „Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.”.

k) koperty zawierające zmianę oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

l) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przetargowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian ) z napisem: „Wycofanie oferty na „Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Chrobry Głogów S.A.”, w tym przypadku zamawiający zwróci wykonawcy ofertę bez otwierania.

m) oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

n) pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono jednoznacznie z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

o) koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

10) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) oferty należy składać w sekretariacie Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów.

b) termin składania ofert upływa dnia 07.12.2016 r. godz. 14⁰⁰

c) ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci bez jej otwierania niezwłocznie.

d) w toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11) Opis sposobu obliczenia ceny:

a) cenę należy podać w złotych polskich w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

b) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie których Zamawiający jest wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

c) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą zakres zamówienia określony w ofercie. Cena umowna za zakres określony w ofercie nie będzie podlegała zmianie.

12) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena brutto (koszt)      
Liczba
punktów = ( C. min./C. of. ) *100 * waga(100%)               
gdzie:
C.
min. najniższa cena spośród wszystkich ofert         
C.
of. - cena oferowana/podana w ofercie

13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców.

b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                                          w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

I) umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

II) umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

III) W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

IV) O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę pismem.

V) Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo
do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy.

VI)Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania czynności ochrony i dozoru mienia Zamawiającego. Wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ma obowiązek systematycznie szkolić pracowników zatrudnionych przez niego w zakresie aktualnego stanu prawnego, niezbędnego do prawidłowego wykonania umowy.

VII) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z  nienależytego wykonywania usług ochrony mienia na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

VIII) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości godzin dyżurów pracowników ochrony na warunkach przetargu.

IX)Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie:

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

b. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które
odpowiedzialno
ść ponosi Wykonawca - 100% wynagrodzenia miesięcznego.

c. w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy - 10% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek

X) Zmiany umowy:

1)    Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2)    Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3)    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy
w
formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

a) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych osób, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,

b) pozostałe zmiany

 • jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
 • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
 • rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami,

c) zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

 • opis zmiany,
 • uzasadnienie zmiany,
 • koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
 • czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

d) warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję

e) wykonanie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Załącznik Nr 1

OFERTA

Do Zamawiającego :

Chrobry Głogów S.A.

ul. Rudnowska 17 b

67-200 Głogów

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres  Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

Nr faxu

lub mail

 

 

 

 

1.Nawiązując do  przetargu publicznego na:

„Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.”

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY:

a) kwota wynagrodzenia za 1 m-c usługi przedmiotu zamówienia ....................................................

w tym: wartość podatku VAT – ....% ..................................................................................................

b) wartość zamówienia tj. wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., brutto ..........................................................................................................................................................

w tym: wartość podatku VAT – ....% ................................................................................................

 

 

 

....................................

(miejscowość i data)

 

 

 

 

................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

)

 

Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY:

UMOWA nr……/…….

Umowa zawarta dniu ……………. r. w GŁOGOWIE pomiędzy:
Chrobry Głogów S.A. z  siedzibą w Głogowie, przy ul. Rudnowskiej 17 B, wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397069, NIP 693-206-15-52 kapitał zakładowy 40 378 500     reprezentowaną przez:
reprezentowanym
przez:

Prezes ZarządEmilia Szajowska
zwanym
dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
zwanym
dalej Wykonawcą
reprezentowanym
przez:………………………………………….………………………………….......................
została
zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na całodobowej ochronie i dozorze mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

Zakres zamówienia:

Dozór mienia będzie odbywać się w pomieszczeniu monitoringu znajdującego się w budynku Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Rudnowskiej 17 A, całodobowo od poniedziałku do niedzieli wg ustalonych miesięcznych grafików. Do obowiązków pracowników pełniących dyżur będzie należało:

-       obserwacja systemu monitorującego,

-       wydawanie kluczy do szatni oraz prowadzenie dokumentacji wydawania i zdawania kluczy oraz imprez i zajęć odbywających się na Obiekcie,

-       sprawowanie nadzoru nad ruchem osobowym, tj. wpuszczanie osób jedynie do tego uprawnionych,

-       bieżące kontrolowanie terenu wokół obiektów (pływalni krytej, basenów odkrytych, boisk oraz toru rowerowego i skateparku),

-       wykonywanie czynności porządkowych w budynku i wokół budynku,

-       sprawdzanie zabezpieczenia drzwi, okien, ogrodzenia,

-       odśnieżanie chodników w okresie zimowym oraz wykonywanie czynności porządkowych,

-       otwieranie i zamykanie bram w wyznaczonych godzinach.


§
2

Realizacja przedmiotu umowy, określonego w § 1, w w/w miejscach nastąpi w terminie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 3


1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ………..……… netto (słownie:……………………).Łączne wynagrodzenie brutto – z podatkiem VAT wynosi …….………….…zł
(słownie:
…………………………………..… ).    
2.
Za wykonanie umowy Wykonawca otrzymuje  średnie  miesięczne wynagrodzenie w kwocie ….….…… (słownie …………………………………………………….……...............). 
3. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni, w których Wykonawca świadczy usługę w danym miesiącu kalendarzowym.


§
4

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu
w
okresie określonym ustawowo (1 rok).

2. Wykonawca odpowiada materialnie za poniesione szkody wynikające z udowodnionego czynu niedozwolonego oraz za niewykonanie lub nienależytego wykonywanie usługi do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 5

Strony przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy.

§ 6

Osobami odpowiedzialnymi i uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu w związku z realizacją umowy są:

- ze strony Zamawiającegokierownik techniczny – Piotr Maniara  tel. 602 257 995
specjalista ds. basenów – Marcin Bury tel. 504 273 474

- ze strony Wykonawcy - ......................................................... .

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami bhp
i
p.poż. oraz zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

§8

 1. 1. Wykonawca przekaże w dniu podpisania umowy imienny wykaz pracowników, którzy będą realizować przedmiot umowy. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie.
 2. 2. Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne. Wyznaczony przez Wykonawcę pracownik, na każdej zmianie.


§9

 1. 1. Żadna ze stron nie ma prawa powierzyć wykonania czynności, o których mowa w § 1 osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
 2. 2. Strony zobowiązane również do zachowania tajemnicy handlowej obejmującej wszel­kie informacje przekraczające zakres przedmiotu umowy, a także jakie uzyskały
  w
  związku z realizacją niniejszej, umowy.


§
10

 1. 1. Strony ustaliły, że płatności wynikające z niniejszej umowy będą następować na podstawie faktur częściowych (miesięcznych) na koniec miesiąca wystawionych do 14 dnia następnego miesiąca. Wykonawca wystawi fakturę wynikającą z umowy, z uwzględnieniem potwierdzenia należytego wykonania usługi za dany okres.
 2. 2. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury vat przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę w sposób określony w ust. 1 na konto podane na fakturze.
 3. 3. Podstawą wystawienia faktury jest Rejestr dyżurów zawierający potwierdzenie należytego wykonania usługi przez kierownika obiektu, zaakceptowany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 11

 1. 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zleconej usługi określonej w opisie zamówienia lub rażących zaniedbań w wykonywaniu usługi.
 2. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 4. 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go pisemnie, wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.

§ 12

 1. 1. Wykonawca zapewnia, że Personel składa się z wyłącznie osób posiadających niezbędne kwalifikacje/przeszkolenia do wykonywania przedmiotu umowy.
 2. 2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Personel Wykonawcy należytej staranności.

§ 13

 1. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi
  w
  zakresie przedmiotu umowy.
 2. 2. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający potrącił kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
 3. 3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania i dochodzenia kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących warunkach i wysokościach:

a) Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

b) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 100 % wynagrodzenia miesięcznego.

c) w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy – 10% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej przez Wykonawcę.

W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Prawa lub obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisem­nej pod rygorem nieważności.

§ 18

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem i interpretacją niniej­szej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej chrobry-glogow.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Pobierz w formacie DOC

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-25 11:55:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-25 12:57:24
Odsłon: 1082
Dziennik zmian

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka