Wykonanie kompletnego projektu budowlano–wykonawczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompletnego projektu budowlano–wykonawczego realizacji instalacji grzewczej dla istniejącej płyty boiska piłkarskiego o wymiarach 105m x 68m na Stadionie w Głogowie przy ul. Wita Stwosza.

2.Termin wykonania zamówienia:

90 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Pobierz treść ogłoszenia:

1.Zaproszenie do złożenia oferty

2.załącznik nr 1- zakres wykonania prac

3.załącznik nr 2 – oświadczenie

4.załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-10-15 13:45:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-15 13:52:50
Odsłon: 273
Dziennik zmian