Ogłoszenie BZP

Głogów: Przebudowa pomieszczeń budynku - zaplecza zawodników - A3
Numer ogłoszenia: 93767 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.) , ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8356193, faks 76 8356884.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp.z.o.o).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku - zaplecza zawodników - A3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń budynku - zaplecza zawodników - A3. Branża budowlana: 1. Roboty rozbiórkowe: - demontaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami - do ponownego wbudowania, - wykucie otworów drzwiowych w ścianach, - rozebranie posadzek z płytek Gres, - wywóz i utylizacja gruzu. 2. Roboty remontowe: - montaż nadproży z belek stalowych, - zamurowanie otworów drzwiowych, - ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych, - okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie drewnianym, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, - ścianki działowe z płyt Aquapanel gr., 12,5 mm na konstrukcji, - uzupełnienie tynków wewnętrznych, - wewnętrzne gładzie gipsowe, - montaż drzwi wewnętrznych z demontażu, - montaż drzwi zewnętrznych stalowych ciepłych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian, - dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian, - tapetowanie ścian, - posadzki z płytek Gres, - licowanie ścian płytkami na klej, - sufity podwieszane kasetonowe, - wykładzina dywanowa. Branża sanitarna: - przebudowa instalacji wody ciepłej i zimnej z rur BOR plus PN 10 SDR11 i PN20 SDR6 ( o połączeniach zgrzewanych ) oraz montaż osprzętu, - przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ć 50, 110 mm ( łączonych na uszczelki ) oraz montaż przyborów, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z rur PE - Xc 17x2,7 ( o połączeniach zgrzewanych ) oraz przeniesienie istniejących grzejników stalowych płytowych i montaż nowych grzejników stalowych płytowych, - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej z rur okrągłych SPIRO typu Flex oraz montaż anemostatów kołowych i przepustnic jednopłaszczyznowych, - montaż wywietrzaków dachowych cylindrycznych z blachy stalowej, - roboty demontażowe i budowlane związane z montażami w/w instalacji. Branża elektryczna: - przebudowa rozdzielnicy - montaż - osprzętu modułowego - 1 kpl., - montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem -wg proj. - 1 kpl., - montaż instalacji gniazd wtykowych wraz z osprzętem - wg proj. - 1 kpl., - pomiary kontrolno - odbiorcze - 1 kpl. Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.51.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 2.000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA 2) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie 3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty 4) Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Suma wartości kosztorysów winna stanowić cenę brutto za wykonanie zamówienia. 5) Kopia dowodu wniesienia wadium. 6)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 7) Zobowiązania innych podmiotów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

8. Zmiany umowy: 8.1.Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 8.2.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 8.3.Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 8.4.Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 8.5.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a)przekazania terenu budowy, b)przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej Dokumentacji Projektowej, d) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej Dokumentacji Projektowej, e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, f) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie. 8.6.Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a)zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b)wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d)siły wyższej, klęski żywiołowej e)opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych. 8.7.Zmiana terminu wykonania tj., rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w przypadku wystąpienia przedłużającej się procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej. 8.8.Zmiana terminu wykonania tj., rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia . 8.9.Zmiana terminu wykonania wartości przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych, uzupełniających. 8.10.Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. 8.11.Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 8.12.Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a)w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b)w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej, , c)konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 8.13.Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. 8.14.Zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy, Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a)opis zmiany, b)uzasadnienie zmiany, c)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 10.Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrobry-glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.), ul. Rudnowska 17 b, 67-200 Głogów - sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 14:00, miejsce: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.), ul. Rudnowska 17 b, 67-200 Głogów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (POBIERZ DOKUMENT >>>)

2. Przedmiar (POBIERZ DOKUMENT >>>)

3. Specyfikacja techniczna (POBIERZ DOKUMENT >>>)

4. Projekt Budowlany (POBIERZ DOKUMENT >>>)

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-04-25 11:44:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-25 13:49:29
Odsłon: 2208
Dziennik zmian