OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.
  2. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Pobierz pełną treść ogłoszenia w formacie DOC

Załączniki:

  1. Załącznik 1
  2. Załącznik 2
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-12-05 10:16:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-12-05 10:19:52
Odsłon: 272
Dziennik zmian