Start Otwarte

Otwarte

Dot. ZP-3/2017 na „Budowę boiska rekreacyjno-treningowego z wyposażeniem i zbiornikiem retencyjnym w Głogowie” - wybór najlepszej oferty

Pobierz dokument w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-02-09 13:10:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-02-09 13:14:39
Odsłon: 11
Dziennik zmian

Dot: ZP-4/2017 –Transport zawodników Chrobrego Głogów S.A. - wybór najkorzystniejszej oferty

Pobierz dokument w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-02-05 13:04:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-02-05 13:06:42
Odsłon: 18
Dziennik zmian

"Przewóz zawodników Chrobrego Głogów S.A." otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-01-08 14:11:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-01-08 14:12:59
Odsłon: 34
Dziennik zmian

Przewóz zawodników Chrobrego Głogów S.A.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 636658-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-12-29 13:31:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-12-29 13:42:18
Odsłon: 32
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro na:

Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

Pobierz plik pdf

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-12-15 14:25:59
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-12-15 14:29:10
Odsłon: 47
Dziennik zmian

Informacja z otwarcia ofert

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska rekreacyjno-treningowego z wyposażeniem i zbiornikiem retencyjnym w Głogowie"

Pobierz dokument w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-12-14 10:46:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-12-14 10:48:28
Odsłon: 37
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załącznik nr 1

3. Załacznik nr 2

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-12-06 13:10:32
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-12-06 13:14:53
Odsłon: 46
Dziennik zmian

Budowa boiska rekreacyjno-treningowego z wyposażeniem i zbiornikiem retencyjnym w Głogowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 104807-2017 z dnia 06.07.2017

pobierz plik

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-07-06 09:08:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-07-06 11:10:02
Odsłon: 143
Dziennik zmian

Podpisana umowa

05.07.2017 r. została podpisana umowa na Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów z firmą Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „ Budrem”  Sp. z o. o.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-07-05 11:30:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-07-05 13:30:35
Odsłon: 144
Dziennik zmian

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu: "Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule 'Zaprojektuj i wybuduj' dla zadania: Projekti Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów"

Pobierz dokument w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-27 12:08:28
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-27 14:11:13
Odsłon: 159
Dziennik zmian

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - pobierz plik

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-09 10:34:41
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-09 12:35:43
Odsłon: 165
Dziennik zmian

Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów

 

UWAGA: dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 89116-2017 z dnia 29.05.2017 r.
Ogłoszenie nr 89116 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Głogów: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516953-N-2017
Data: 25/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Chrobry Głogów S.A. , Krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska  17 B, 67-200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 76 8356884. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.chrobry-glogow.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Inny sposób:
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Adres: Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17 B, 67-200 Głogów, Sekretariat Spółki

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-05-29 09:05:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-05-29 11:07:02
Odsłon: 178
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 516953-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Chrobry Głogów S.A. „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: SMARTINVEST ul. Ułańska1A, 64-115 Święciechowa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. , krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska 17 B 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 76 8356884
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chrobry-glogow.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Chrobry Głogów S.A.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.chrobry-glogow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.chrobry-glogow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: 

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.”
Numer referencyjny: ZP-2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU), który stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Przedmiotowe zamówienia będzie polegało na przebudowie istniejącej części budynku w Strefę Spa i Wellness dla Chrobry Głogów S.A. i obejmuje m. in. wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonania wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotową przebudową, w tym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót określonych w opracowanym projekcie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń. Wykonawca wykonana również wszystkie niezbędne roboty budowlane związane z przebudową. W ramach przedmiotowego zadania wykonawca zgodnie programem funkcjonalno użytkowym wyposaży Strefę SPA i Wellness w sprzęt określony w programie funkcjonalno użytkowym.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71220000-6
71321000-4
45262500-6
45410000-4
45111300-1
45442100-8
45430000-0
45421000-4
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja zamówienia podzielona została na dwa następując etapy: Etap I – wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia 15 września 2017 r. Etap II - Termin wykonania zamówienia dla Etapu II tj. Budowy Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów określi Wykonawca w składanej ofercie, podając go w dniach kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy, przy czym minimalny termin wykonania nie może być krótszy niż 100 dni kalendarzowych, a maksymalny termin wykonania zamówienia nie może przekraczać 140 dni kalendarzowych. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w skład której wchodziły prace polegające na robotach analogicznych do przedmiotu zamówienia) budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu za kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiający dopuszcza w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie usługi i roboty budowlanej w ramach jednego zadania. c) Dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego: A. osobą pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy na stanowisku Koordynatora Kontraktu w zakresie koordynowania prac projektowych i wykonawczych oraz kontaktów z Zamawiającym, posiadającą doświadczenie zawodowe jako przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu lub na stanowisku równorzędnym w bezpośrednim zarządzaniu kontraktem o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100 brutto) B. osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami, w tym minimum jedną budową obejmującą swoim zakresem prace polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. C. osobami pełniącymi funkcje Kierowników robót, posiadającymi następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami branży sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych, min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami branży elektrycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych, D. osobą pełniącą funkcję Głównego Projektanta, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym wykonanie minimum jednego projektu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. E. osobami wchodzącymi w skład zespołu projektowego, posiadającymi następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania w branży sanitarnej, min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania branży elektrycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych. Osoby wymienione w ust. 6 pkt 3) ppkt. c) lit. B) - E) niniejszego rozdziału SIWZ muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do siwz) strony internetowej , na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt 3 lit.a). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający upoważniony może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 6 pkt 2) SIWZ: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 6 do SIWZ); c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ tj. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania. c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt 8 SIWZ). d)Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. e) pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. e)W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. f) dowód wniesienia wadium.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium 
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PKO S.A. 0/Głogów nr: 35124014861111001006999055 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46 ust. 4A oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego zabezpieczenia umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający wraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 8) Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 20,00
Termin wykonania robót budowlanych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 1) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, 2) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: a) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, b) w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, c) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), d) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę wykonujących przedmiot umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów ich pracy wynikających ze zmian, o których mowa powyżej. Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać, że kwota podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości, oraz że zmiany, o których mowa powyżej mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3. 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-09, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-05-25 10:48:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-05-25 12:55:54
Odsłon: 111
Dziennik zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.”

Pobierz dokument w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-05-19 08:25:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-05-19 10:27:03
Odsłon: 152
Dziennik zmian

„Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.”

“Uwaga! Zmianie uległ termin otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów”.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.”

Ogłoszenie nr 73262 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.

Głogów: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(jeżeli dotyczy):

http://www.bip.chrobry-glogow.pl

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:Prowadzący postępowanie: SMARTINVEST ul. Ułańska 1A, 64-115 Święciechowa

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.),

krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska 17B, 67200 Głogów, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 76 8356884.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.chrobry-glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

nie

www.bip.chrobry-glogow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

nie

www.bip.chrobry-glogow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji budowlanej

i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i

Wellness Chrobry Głogów.”

Numer referencyjny: ZP-1/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót

budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness

Chrobry Głogów.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: „Program Funkcjonalno –

Użytkowy” (PFU), który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe zamówienia będzie polegało

na przebudowie istniejącej części budynku w Strefę Spa i Wellness dla Chrobry Głogów S.A. i

obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej zgodnie z opisem

przedmiotu zamówienia oraz dokonania wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z

przedmiotową przebudową, w tym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót określonych w

opracowanym projekcie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń. Wykonawca

wykonana również wszystkie niezbędne roboty budowlane związane z przebudową części istniejącego

obiektu. W ramach przedmiotowego zadania wykonawca zgodnie programem funkcjonalno

użytkowym wyposaży Strefę SPA i Wellness w sprzęt określony w programie funkcjonalno użytkowym.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71320000-7, 71321000-4, 45262300-4, 45262500-6,

45410000-4, 45111300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja zamówienia podzielona została na dwa następując etapy:

Etap I – wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę -

Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. Etap II - Termin wykonania zamówienia

dla Etapu II tj. Budowy Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów określi Wykonawca w składanej ofercie,

podając go w dniach kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy, przy czym minimalny

termin wykonania nie może być krótszy niż 90 dni kalendarzowych, a maksymalny termin wykonania

zamówienia nie może przekraczać 130 dni kalendarzowych. Plac przebudowy zostanie przekazany

Wykonawcy do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji

ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 500.000,00 PLN

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie

wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające

na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej o

powierzchni użytkowej minimum 200 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do

funkcjonowania obiektu. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w

skład której wchodziły prace polegające na robotach analogicznych do przedmiotu zamówienia)

budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2 wraz z

instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu za kwotę nie mniejszą niż

1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). Ponadto Zamawiający zastrzega,

iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej

umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiający dopuszcza w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie usługi i roboty budowlanej w ramach

jednego zadania. c) Dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego: A. osobą pełniącą funkcję przedstawiciela

Wykonawcy na stanowisku Koordynatora Kontraktu w zakresie koordynowania prac projektowych i

wykonawczych oraz kontaktów z Zamawiającym, posiadającą doświadczenie zawodowe jako

przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu lub na stanowisku równorzędnym w bezpośrednim

zarządzaniu kontraktem o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych

00/100 brutto). B. osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą następujące

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe

w kierowaniu budowami, w tym minimum jedną budową obejmującą swoim zakresem prace

polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200

m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. C. osobami

pełniącymi funkcje Kierowników robót, posiadającymi następujące doświadczenie zawodowe i

kwalifikacje: min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami branży sanitarnej w zakresie

instalacji sanitarnych, min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami branży elektrycznej w

zakresie instalacji elektroenergetycznych, D. osobą pełniącą funkcję Głównego Projektanta,

posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, -

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym wykonanie minimum jednego

projektu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 wraz z

instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. E. osobami wchodzącymi w

skład zespołu projektowego, posiadającymi następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

min. 1 osoba z uprawnieniami do projektowania w branży sanitarnej, min. 1 osoba z

uprawnieniami do projektowania branży elektrycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych.

Osoby wymienione w ust. 6 pkt 3) ppkt. c) lit. B) - E) niniejszego rozdziału SIWZ muszą posiadać

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz

uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2016 r. poz. 290) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby

będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których

wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z

dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).Zamawiający

prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do siwz) strony internetowej , na

której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt 3 lit.a). 2. Dokumenty

podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7

pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w ust. 14 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania

tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w

terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) Rozdziału SIWZ. 3) W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający

upoważniony może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Dokumenty

podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 6 pkt 2)

SIWZ: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia

spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

określonego w Rozdziale V ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 6 do

SIWZ); c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których

mowa w Rozdziale VI ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ tj. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania. c) w przypadku, gdy Wykonawca

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do

oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale V pkt 8 SIWZ). d)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. e) pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik. e)W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty

należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w

niniejszym postępowaniu. f) dowód wniesienia wadium.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści

tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PKO S.A.

0/Głogów nr: 35124014861111001006999055 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na

„Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla

zadania: Projekt i Budowa Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.” Kopię polecenia przelewu lub

wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3. Wadium musi być wniesione

przed terminem składania ofert. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie

wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 5. W przypadku wniesienia wadium w

formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku

bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46 ust. 4A

oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu należytego zabezpieczenia umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium

na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający wraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 12. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub

poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien

zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności

gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty

na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i

ust. 5 ustawy Pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)

gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie

spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej 8) Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;

9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy

niż okres związania ofertą. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Najniższa cena ofertowa brutto 60

Gwarancja jakości 20

Termin wykonania robót budowlanych 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej

zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z

zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1. Zmianę

terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a)

klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót budowlanych

niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych

wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego

powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót

lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot

archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych

lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało

odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 2) będących

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe

przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c)

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności

wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi

udokumentować, 4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających

decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 5) wejście w życie

nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania

przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania

danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 6) konieczności wykonania „dodatkowych robót

budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą

zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego

musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 7) konieczności wykonania robót

zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 1) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca

zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w

umowie, 2) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3)

konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: a) materiały

budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji

projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania

produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, b) w trakcie wykonania przedmiotu

zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, c) w czasie realizacji budowy zmienią się

warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), d) w trakcie realizacji

przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu

realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do

wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania

okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 8) będą

wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy

na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie

Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana Podwykonawcy,

przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej

porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany

w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia; 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany a)

stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

następować będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę

wykonujących przedmiot umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów ich pracy wynikających ze zmian,

o których mowa powyżej. Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest

wykazać, że kwota podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości,

oraz że zmiany, o których mowa powyżej mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 2)

Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie

przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, b)

zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na

skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana

technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług

lub robót budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana WYKONAWCY nie

może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił

zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile

nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez

zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od

ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5) łączna wartość zmian jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od

15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z

obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana

dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 2) Zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Warunki wprowadzenia

zmiany do umowy. 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3. 2) wniosek o zmianę

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie

wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie

zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić

wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 11/05/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nieg

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

 

Ogłoszenie nr 78815 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.
Głogów: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 73262-2017
Data: 25/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Chrobry Głogów S.A. , Krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska  17 B, 67-200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 76 8356884. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.chrobry-glogow.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:11.05.2017, godzina:10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:18.05.2017, godzina:10:00.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o zmianie terminu składania ofert

 


 

 

PLIKI DO POBRANIA

2017-04-25-SIWZ

załącznik nr 1 do siwz oferta na wykonanie zadania

załącznik nr 2 do siwz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków

załącznik nr 3 do siwz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

załącznik nr 4 do siwz oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitalowej

załącznik nr 5 do siwz wykaz usług

załącznik nr 6 do siwz wykaz robot

załącznik nr 7 do siwz wykaz osob

załącznik nr 8 do SIWZ Umowa

Plik PFU


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-04-25 13:23:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-04-25 14:20:03
Odsłon: 181
Dziennik zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze. zm. ) Zamawiający informuje, że ofertę Wykonawcy:

 

Impel Cleaning Sp.z.o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

 

wybrano jako najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

 

cena – 782.870,40 zł. brutto

termin płatności faktury - 30 dni

 

punkty cena – 60

punkty za termin płatności faktury - 20

punkty za  jakość – Certyfikat ISO 9001   - 20

otrzymana ilość punktów: 100

Uzasadnienie faktyczne:

Z ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert  zawartych w SIWZ.

Prezes Zarządu Chrobry Głogów S.A.

Emilia Szajowska

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-28 12:48:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-28 13:50:06
Odsłon: 292
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.chrobry-glogow.pl

Ogłoszenie nr 363714 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

Głogów: Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.), krajowy numer identyfikacyjny 02009460000000, ul. ul. Rudnowska  17B, 67200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8356193, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 76 8356884. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chrobry-glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.bip.chrobry-glogow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
pisemnie
Adres: 
Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17 B, 67-200 Głogów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie czystości Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A.
Numer referencyjny: ZP-5/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości Chrobry Głogów S.A. (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego) przy ul. Rudnowskiej 17A, 17B i ul. Wita Stwosza 1, 1A. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 9 – dane dotyczące Pływalni Chrobry - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia – harmonogram prac. Załącznik nr 10 – dane dotyczące Zespołu Basenów Odkrytych - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia – harmonogram prac. Załącznik nr 11 – dane dotyczące Hali Sportowej i budynku A3 - wszystkie zadania, szczegółowy opis zamówienia –harmonogram prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnej siły roboczej, a także środków higienicznych, środków czystości i innych, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników bez względu na okresy urlopowe, zwolnienia lekarskie itp. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas wykonania usługi zamykane pomieszczenie na sprzęt oraz środki czystości i środki higieniczne. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów celem ustalenia terminu wizyty. 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90910000-9, 90911200-8, 90911300-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust.1 p.6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług. Przewidywana wartość - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 75.000 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa): http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł. , (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa): http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. wykażą i udokumentują, iż wykonali w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów dotyczących głównych usług - co najmniej cztery zamówienia odpowiadające swym rodzajem usłudze będącej przedmiotem zamówienia, usługi porządkowe i higieniczno-sanitarne wykonywane w znaczącej przewadze w strefach mokrych, takich jak: hale basenowe, pływalnie, łaźnie itp. oraz obiektach widowiskowo-sportowych, znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, parki, targowiska, otwarte obiekty widowiskowo-sportowe, itp.- o wartości nie mniejszej jak 300.000,00 zł netto każde (słownie: trzysta tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i załączonych dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie usług. Nie dopuszcza się świadczenia usługi doradztwa. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: pracownicy porządkowi w ilości 5 osób posiadający: - zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac porządkowych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim sprzętem w celu wykonania zamówienia w tym: a) wykaz specjalistycznych urządzeń, - zał. nr 5 b) wykaz specjalistycznych środków chemicznych i higienicznych – zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ, oraz przedłożą do oferty zaświadczenie potwierdzone przez Zamawiającego, potwierdzające fakt odbycia przez Wykonawcę wizyty na obiekcie oraz zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia według Załącznika Nr 6 do SIWZ. Podczas wizyty należy zaprezentować środki chemiczne przeznaczone do realizacji zadania, które zostaną ujęte w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Prezentacja środka polegać będzie na praktycznym pokazie skuteczności jego działania. Należy zaprezentować w szczególności środki do: - czyszczenia i konserwacji okładzin ceramicznych - czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych - czyszczenia i odkamieniania armatury sanitarnej, stopni startowych itp. - mycia szyb i luster - czyszczenia i konserwacji elementów metalowych znajdujących się w halach basenowych - czyszczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego UWAGA: Słaba lub niewystarczająca skuteczność działania któregokolwiek ze środków spowoduje konieczność jego zmiany lub ponownej prezentacji. UWAGA: Powyższy potencjał techniczny Wykonawca zabezpieczy tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016r. poz.716) UWAGA: W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-8 SIWZ również dla tych podmiotów .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwisko osób wskazanych w załączniku nr 2, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - wykształcenie. 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony załącznik Nr 1 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) Wypełniony załącznik Nr 5 - Wykaz specjalistycznych urządzeń, środków chemicznych i środków higienicznych, które Wykonawca użyje do wykonywania przedmiotu usługi 9) Wypełniony załącznik Nr 6 - Zaświadczenie o odbyciu wizyty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 16.500,00 złotych, słownie : (szesnaście tysięcy pięćset złotych). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Chrobry Głogów S.A. Bank PeKaO S.A. o/Głogów Nr konta: 35 1240 1486 1111 0010 0699 9055 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja jednoetapowa 
Czas trwania: nie
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Jakość Certyfikat ISO 9001

20

Termin płatności faktury

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 6 ust. 1, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ oraz spełniać warunki, jakie były podstawą do oceny oferty na poziomie nie niższym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania usług. Zmiana osoby musi być uzasadniona. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przyjętymi terminami. 3) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem nieprzekroczenia zakresu zamówienia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, terminu wykonania i ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 5) W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy. 4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zmiany uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy po okresie 12 m-cy realizacji umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podst. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/12/2016, godzina: 14:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki:

SIWZ

Pobierz pozostałe załączniki w archiwum ZIP

Odpowiedzi na zapytania (14.12.2016r.)

Informacja z otwarcia ofert (21.12.2016r.)

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-09 13:33:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-09 14:41:42
Odsłon: 242
Dziennik zmian

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2017 roku do 31.grudnia.2017 roku.

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
-
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne
zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W
celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 14 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
-
oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy,
-
wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
-
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
-
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
-
koncesja MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej lub oświadczenie, że na dzień otwarcia ofert wykonawca spełnia wszelkie warunki do wystąpienia o koncesję
i
zobowiązuje się do jej uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu przed terminem podpisania umowy (w przypadku złożenia oświadczenia konieczne jest przedłożenie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, którą to powinna posiadać co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki prawa handlowego, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji),

5) Inne dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1;

 

6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami:

 1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na numer 76 835 68 84. Lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

 2. forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
  i
  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń
  i
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytania w formie pisemnej.

 4. wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia można składać do Zamawiającego nie później niż
  do
  końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

 6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

 8. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
  do
  wprowadzenia tych zmian.

 9. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 10. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;
-
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

k) zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

- o dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje
w ocenie oferty;

- Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

l) rażąco niska cena:

 • Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 • Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
  w
  szczególności oszczędność metody wykonania zamó­wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

 • Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

7) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

8) Termin związania ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

9) Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) oferta powinna być złożona zgodnie z postanowieniami specyfikacji.

b) oferta musi być przygotowana pisemnie, w języku polskim, na papierze.

c) formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla charakteru organizacyjnego firmy wykonawcy, np. w statucie, regulaminie lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności, bądź przez osobę upoważnioną przez organy statutowe lub właściciela do reprezentowania organizacji, firmy).

d) podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby podpisującej.

e) wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 4e kompletacji zawartości oferty.

g) każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być opatrzona kolejnym numerem.

h) Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i przekazać na adres zamawiającego: CHROBRY GŁOGÓW S.A. ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na:Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.,Nie otwierać przed: 16.12.2016 r.
godz: 14:00.

i) Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

j) powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składanie oferty, z obowiązkowym dopiskiem na kopercie:Zmiana oferty naCałodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A..

k) koperty zawierające zmianę oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

l) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przetargowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian ) z napisem:Wycofanie oferty naCałodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Chrobry Głogów S.A.”, w tym przypadku zamawiający zwróci wykonawcy ofertę bez otwierania.

m) oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

n) pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono jednoznacznie z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

o) koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

10) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) oferty należy składać w sekretariacie Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów.

b) termin składania ofert upływa dnia 16.12.2016 r. godz. 14⁰⁰

c) ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci bez jej otwierania niezwłocznie.

d) w toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11) Opis sposobu obliczenia ceny:

a) cenę należy podać w złotych polskich w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

b) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie których Zamawiający jest wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

c) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą zakres zamówienia określony w ofercie. Cena umowna za zakres określony w ofercie nie będzie podlegała zmianie.

12) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena brutto (koszt)
Liczba punktów = ( C. min./C. of. ) *100 * waga(100%)
gdzie:
C.
min. najniższa cena spośród wszystkich ofert
C.
of. - cena oferowana/podana w ofercie

13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców.

 2. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 1. umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

 2. umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

 3. W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę pismem.

 5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo
  do
  wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania czynności ochrony i dozoru mienia Zamawiającego. Wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ma obowiązek systematycznie szkolić pracowników zatrudnionych przez niego w zakresie aktualnego stanu prawnego, niezbędnego do prawidłowego wykonania umowy.

 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania usług ochrony mienia na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 8. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości godzin dyżurów pracowników ochrony na warunkach przetargu.

 9. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie:

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

b. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które
odpowiedzialno
ść ponosi Wykonawca - 100% wynagrodzenia miesięcznego.

c. w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy - 10% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek

X) Zmiany umowy:

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

  2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

  3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy
   w
   formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

 1. Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych osób, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,

 2. pozostałe zmiany

 • jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

 • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,

 • rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowyw takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami,

 1. zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  • opis zmiany,

  • uzasadnienie zmiany,

  • koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  • czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

 1. warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję

 2. wykonanie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

 

Pobierz załączniki w archiwum zip

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-09 12:38:17
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-09 13:40:30
Odsłon: 260
Dziennik zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro na: Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A.

Zamawiający unieważnia w/w postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena złożonych ofert poszczególnych Wykonawców przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-08 13:52:59
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-08 14:55:36
Odsłon: 287
Dziennik zmian

Więcej artykułów…

Strona 1 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka